مهندس اسماعیل میرزایی

مدرس ریاضیات، مشاور کنکور

نظرات شرکت کنندگان رویداد