دکتر هیربد کریمی

مدرس شیمی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری، شيمي آلي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1388-1393
 • کارشناسی ارشد، شيمي آلي، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1388-1386
 • کارشناسی، شيمي محض، دانشگاه اصفهان، 1386-1

سوابق کاری- آموزشی

 • 14 سال تدریس شيمي دبيرستان ) نظام قدیم – جدید ( در دبيرستان )دبيرستان دکتر محمدشفيعي، آموزشگاه علوی، دبيرستان گلشن مهر، آموزشگاه و موسسات آموزشي (آموزشگاه اندیشمندان، آموزشگاه دکتر شفيعي، آموزشگاه پرتوعلوی، آموزشگاه هرم، آموزشگاه گل ها)
 • 8 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا (شيمي دارویي، مهندسي شيمي، شيمي پليمر، صنایع غذایي)

انتشارات

 • کتاب شيمی “40 استاد” – آمادگي برای کنکور پایه دوازدهم، انتشارات نانو.
 • کتاب ” هشتگ امتحان” – آمادگي برای امتحانات نهایي پایه دوازدهم، انتشارات کاگو.
 • کتاب شيمی “گام نهایی” – آمادگي برای امتحانات نهایي پایه دوازدهم، انتشارات تيتي پول.
 • کتاب شيمی آلی ” رشته های مهندسی” – انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان.
 • 25 مقالهی علمي بين المللي ) ISI ،)شامل 20 مقاله در زمينه نانو فن آوری.
 • شرکت در 9 کنفرانس داخلي و بين المللي.
 • عضو انجمن شيمي ایران.
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

افتخارات

 • رساله ی برتر دکتری دانشگاه صنعتي اصفهان در مقطع دکتری 1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 1395

 

نظرات شرکت کنندگان رویداد