استاد رسول همتیان

مدرس ادبیات عمومی و تخصصی

نظرات شرکت کنندگان رویداد