سطوح کاربری

پلن‌های عضویت

اشتراک آبی

به ازای ماه

اشتراک نقره ای

به ازای ماه

اشتراک طلایی

$1,200,000.00

به ازای ماه

اشتراک VIP

$8,000,000.00

به ازای ماه

نظرات شرکت کنندگان رویداد