مجله الکترونیکی

بسیاري از مردم و از جمله تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحیحی از رشته داروسازي ندارند. آنها نمیدانند که شغل فارغالتحصیل داروسازي، دارو فروشی نیست و حتی هدف این رشته نیز فقط تربیت داروساز نمیباشد. چرا که داروسازي تنها یکی از تخصصهاي فارغالتحصیل این رشته ست. باید دانست که در علم پزشکی براي مداواي یک بیمار، روشهاي متعددي از جمله دارو درمانی، جراحی و روان درمانی وجود دارد. که در این میان
دارو درمانی به عنوان متداولترین شیوه در تمام دنیا شایع است و رشته داروسازي، رشتهاي است که در همین زمینه با بیماران و مردم مرتبط میگردد.همچنین یک داروساز در صورت ناموفق بودن رژیم دارو درمانی باید علل عدم موفقیت را بررسی کند. از همین رو میتوان گفت رشته داروسازي بخشی ازعلوم پزشکی است که در رابطه با تولید و ساخت دارو، بررسی وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و میزان تأثیر دارو در سلامت جامعه و کم کردن
بحرانهاي بیماريزا نقش ایفا میکند. به عبارت دیگر رشته داروسازي به شناخت ماده مؤثر، فرموله کردن این ماده )تبدیل ماده مؤثر به فرمی که قابل مصرف براي بیمار باشد مثل قرص، کپسول، شربت یا استفاده از روشهاي تزریقی( و بررسی اثرات دارو بر بدن بیمار میپردازد.شاید جالب باشد که بدانید حدود 30تا 50درصد علت ناموفق شیوه مداواي یک بیمار، به دارو مربوط میشود؛ یعنی کیفیت دارو، انتخاب نوعدارو و نحوه استفاده از دارو )این که بیمار
دارو را با چه مواد غذایی یا داروهاي دیگر استفاده کرده است( میتواند اثر دارو را تضعیف کند. و این وظیفه یک داروساز است که علت را تشخیص دهد و دراین زمینه پزشک معالج را راهنمایی کند.

توانایی هاي لازم :
داروسازي تلفیقی از علوم پایه و بالینی است و به همین دلیل توانمندي در دروس فیزیک، شیمی و زیستشناسی براي این رشته ضروري است. همچنین دانشجوي این رشته براي ارائه خدمات به بیماران باید بتواند با افراد به درستی ارتباط برقرار کرده و خوب صحبت کند و در ضمن فردي سختکوش و جدي باشد چون دروس این رشته بسیار فراگیر و متنوع بوده و هم جنبه حفظی و هم جنبه تحلیلی دارد و در نتیجه به همت و تلاش قابل توجه نیازمند است.

موقعیت شغلی در ایران :
حدود 90درصد فارغالتحصیلان این رشته جذب بازار کار میشوند که از این میان بیش از 80درصد جذب داروخانهها و مابقی در صنایع داروسازي )صنعت ساخت و کنترل دارو( و کارخانههاي آرایشی ـ بهداشتی مشغول به کار میشوند یا در کارهاي اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکنند. از سوي دیگر در حال حاضر حدود 97درصد داروهاي مورد نیاز کشور )از نظر عددي( در کارخانههاي متعدد داروسازي داخل کشور ساخته میشود
و بدون شک این کارخانهها به کارشناسان داروسازي نیاز دارند.

درسهاي این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
بیولوژي نظري، فیزیک نظري، ریاضیات پایه و مقدمات آمار، شیمی عمومی، بیوشیمی ، فیزیولوژي ، شیمی آلی ، تشریح، اصول خدمات بهداشتی،آمار حیاتی، شیمی تجزیه، میکروبشناسی نظري و عملی، انگلشناسی و قارچشناسی، ایمونولوژي، کمکهاي اولیه، کامپیوتر.
دروس تخصصی:
گیاهشناسی دارویی، اشکال دارویی، تغذیه و رژیم درمانی، مواد خوراکی نظري، مدیریت در داروسازي، درمانشناسی، اطلاعات دارویی، شیمی دارویی،فارماکولوژي، مفردات پزشکی ، فرآوردههاي دارویی بیولوژیکی، فیزیکال فارماسی، روشهاي دستگاهی، سمشناسی ، بیوفارماسی، داروسازي صنعتی ، کنترل میکروبی دارویی ، کارآموزي صنعت، زبان تخصصی، مقدمات داروسازي، گیاهشناسی داروسازي، کارآموزي داروخانه. )بیشتر درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه ارائه میشود)

نظرات شرکت کنندگان رویداد