مجله الکترونیکی

1.خلاصه نویسی مکرر از مطالبی که میخوانید(فرصت برگشت و خواندن مجدد وجود ندارد و فقط در آینده ،خلاصه های تان مفید خواهد بود.)
2.خواندن مفاهیم کتاب های درسی و نهایتا یک منبع کمک درسی (کتاب آبی کانون منبع غنی از سوالات استاندارد کنکور است) و دوری از خواندن منابع مختلف.
3.انتخاب منبع تستی مناسب و کم حجم (مانند زدن تست های کنکورهای سراسری سال 90 به بعد)
4.اگر در زمان تعیین شده برای هر فصل ، زمان اضافی باقی مانده ، از منابع بیش تر تستی استفاده کنید.

مجددا یادآوری میکنم در تقسیم بندی درست زمانی برای همه فصل ها قادر به حل تعداد محدودی تست خواهید بود، پس انتخاب درست داشته باشید.

نظرات شرکت کنندگان رویداد