مجله الکترونیکی

اهمیت درس عربی ؟؟؟؟
عربی از جمله درس‌هایی است که از اهمیت بالایی در بین درس‌های عمومی برخوردار است؛ به همین دلیل داوطلبان باید در این درس با روش مطالعه و تثبیت مطالب و چگونگی تست زدن آشنا باشند. توصیه می‌شود برای رفع مشکل در این درس به موارد زیر توجه کرده و آن‌ها را اجرا کنید.

ابتدا درخت دانش را در این درس ترسیم کنید تا بدانید از کجا باید شروع کنید و در کدام نقطه به انتها برسید. به عنوان مثال ابتدا موارد تجزیه در اسم مثل مفرد، مثنی، جمع، مذکر و مونث و… را مطالعه کرده و از هر کدام از این مباحث خلاصه‌ نویسی کنید و آن را به صورت یک مجموعه‌ی مدون درآورید. باید به رمزهای ترجمه و تعریب مثل زمان فعل‌ها (بعید، استمراری و…)، جایگاه فعل (اول جمله، وسط جمله و…)، اعراب فعل‌ها (مرفوع، منصوب و مجزوم)، مفرد و جمع بودن اسم‌ها و معرفه و نکره در ترجمه و تعریب توجه کنید. میانگین این درس از بین درس‌های عمومی پایین است. پس می‌توانید از ضعف سایرین بیش‌ترین بهره را ببرید و با درصدی خوب تراز بسیار عالی کسب کنید.

اولویت ها
1.تسلط بر واژگان و جمله های مفهومی کتاب های درسی.
2.یادگیری بخش هایی از قواعد که در پاسخگویی های به سوال های ترجمه هم موثرند.(این موارد میتوانند در چند صفحه خلاصه شوند و پیش از حدود بیست مورد کلیدی نیستند)
3.پاسخگویی مداوم و روزانه به تست های ترجمه.

به عنوان مثال فنون ترجمه‌ زیر را یاد بگیرید :
✍ فعل هیچ گاه بصورت مصدر ترجمه نمیشود مگر اینکه قبل از فعل مضارع أن ناصبه بیاد که در این صورت میتوان فعل مضارع را بصورت مصدر و مضارع التزامی ترجمه کرد:(یُحب هذا الاعبُ أن یسابقَ👈 مصدر:این بازیکن مسابقه دادن را دوست دارد…مضارع التزامی: این بازیکن دوس دارد مسابقه بدهد)

✍هرگاه خبر لعلّ یا لیتَ فعل مضارع باشد فعل مضارع بصورت مضارع التزامی ترجمه میشود(لعلّ التلمیذ ینجحُ فی الامتحان👈 شاید دانش آموز در امتحان موفق شود)

✍هرگاه اسم اشاره +اسم ال دار شود بصورت مفرد ترجمه میشود(هولاء الطلاب👈 این دانشجویان)

✍هرگاه اسم اشاره +اسم بدون ال شود اسم اشاره را مطابق صیغه خودش ترجمه میکنیم(هولاء طلابٌ👈 این ها دانشجویانی هستند)

✍هرگاه دو کلمه منفی در عبارت به کار رود عبارت رابصورت مثبت ترجمه میکنیم به عنوان مثال هرگاه در عبارت ما نافیه و الّا جمع شوند در ترجمه ازکلمه فقط استفاده کرده ومثبت معنا میکنیم( ما جاء الطلاب الّا علیاً👈 از بین دانش آموزان فقط علی آمد)

✍هرگاه ل جاره +ضمایر متصل منصوبی شود و در ابتدای جمله باشد در ترجمه از مشتقات (دارم داری …)استفاده میشود( له کتابٌ👈 او کتابی دارد)

✍دقت کنین که در ترجمه, عبارت را بصورت فارسی ترجمه کند (بلاد کبیره👈 شهرهای بزرگ)

ترجمه عربی
اگر پس از اسم های اشاره، اسم دارای «ال» بیاید حتما سه نکته مهم زیر را به خاطر بسپارید:

🔸اشاره را به صورت مفرد ترجمه کنید:
هؤلاء المعلمونَ مجتهدون.(این معلمان، کوشا هستند)
در این عبارت، نمی توان هولاء را «اینها» ترجمه کرد، با اینکه معنی اصلی آن همان «اینها» می باشد.

🔸اگر اسم دارای ال مشتق باشد صفت است:
اولئک الطالبات… (صفت)

🔸اسم دارای ال در اعرابش از اعراب اشاره تبعیت می کند. یعنی اگر اشاره، فاعل باشد اسم دارای ال نیز مرفوع می شود چون فاعل همیشه مرفوع است.

یجتهد هؤلاء الناسُ فی تلک الاُمورِ.

الناسُ مرفوع به تبعیت از اعراب اشاره شد چون هؤلاء فاعل و مرفوع است. الامور نیز مجرور شد چون تلک مجرور به حرف جر می باشد.

نظرات شرکت کنندگان رویداد