مجله الکترونیکی

پرستار یک عضو مهم در تیم مراقبت بهداشتی است و نقشهاي گستردهاي از جمله نقش مراقبتی، حمایتی،درمانی، هماهنگی، مشورتی، مدیریتی و تحقیقاتی دارد. به این معنا که پرستار وظیفه مراقبت و حمایت از بیمار، هماهنگی بین بیمار و پزشک ، بیمار و خانواده بیمار )انتقال دهنده خواستها و نیازهاي بیمار یا مددجو(، مسؤولیت مدیریت بخش )اولویتبندي براي رسیدگی به بیماران و تصمیمگیري به موقع در مورد بیماران اورژانسی(، آموزش به بیمار در جهت تطابق با مشکلات و ناراحتیهاي پیشآمده، تحقیق درباره روشهاي مراقبتی که اعمال کرده است وتحقیق بر روي نحوه کاهش تعداد روزهاي بستري یک بیمار را برعهده دارد

توانایی هاي لازم :

دانشجوي پرستاري باید عاشق انسان و انسانیت باشد تا بتواند در شرایط سخت و بحرانی حتی زمانی که خسته است یا آمادگی جسمی و روحی لازم را ندارد، به دیگران کمک کند. همچنین باید فردي منظم و دقیق باشد و بداند که نظم و سختگیري اساس کار رشته پرستاري است و از لحاظ درسی نیز لازم است که به زیستشناسی، شیمی و زبان انگلیسی مسلط باشد چون براي روزآمد بودن و اطلاع از آخرین دستاوردهاي دانش پرستاري، باید از مجلات و منابع علمی به زبان انگلیسی استفاده کند.

در کل باید گفت که پرستاري علم و هنر است براي همین یک پرستار باید علاوه بر دانش لازم، از آمادگی روحی و روانی، صبر و حوصله، روابط عمومی خوب و قدرت تجزیه و تحلیل بالا برخوردار باشد. به عبارت دیگر یک پرستار نمیتواند تنها با تکیه بر دروس دانشگاهی، در کار خود موفق شود بلکه باید از دانش خود در شرایط مختلف ومتفاوت به درستی استفاده کند و این نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل خوب، سرعت عمل و آمادگی روحی و روانی دارد.

موقعیت شغلی در ایران :

در کشور ما با این که پرستاران جایگاه واقعی خود را نیافتهاند و در چند سال اخیر نیز با تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل رشته پرستاري از دانشگاه آزاد و دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی روبرو هستیم اما هنوز مراکز بهداشتی ـ درمانی به پرستارانی متخصص، مجرب و توانمند نیازمندند و در واقع بازار کار براي فارغ التحصیل خوب این رشته وجود دارد.چون پرستاران علاوه بر کار در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ـ درمانی میتوانند در صنعت براي مراقبت از سلامت و بهداشت کارکنان صنایع مختلف، در سازمان تربیت بدنی و مراکز ورزشی به عنوان یکی از اعضاي اصلی تیم مراقبت پزشکی و در آموزش و پرورش فعالیت نمایند.

دروس پایه:
تشریح، فیزیولوژي، ایمونولوژي، بیوشیمی، میکروبشناسی، انگل شناسی، آمار حیاتی مقدماتی.
دروس اصلی:
تغذیه و تغذیه درمانی، اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماريها، روانشناسی اجتماعی، داروشناسی، زبان تخصصی، اصول و روش آموزش به بیمار.
دروس تخصصی:
اصول و فنون کاربرد احکام اسلامی در پرستاري، بررسی وضعیت سلامت، پرستاري بهداشت جامعه، پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زایمان ، بیماريهاي داخلی، عفونی و پرستاريهاي مربوط ، پرستاري ویژه، پرستاري در فوریتها، کودکان و پرستاري مربوط ) 1کودك سالم(کودکان و پرستاري مربوط ) 2کودك بیمار(، بهداشت روانی، بیماريها و پرستاريهاي مربوط ، اصول مدیریت خدمات پرستاري، تاریخ و تحولات و اخلاق
پرستاري، کارآموزي

نظرات شرکت کنندگان رویداد