مجله الکترونیکی

رشته مهندسی کشاورزی در سه گرایش آب، اقتصاد کشاورزي و ماشین هاي کشاورزي از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو میپذیرد.


گرایش آب :
هدف این رشته استفاده از آب در کشاورزي است. بنابراین یک مهندس آب باید با آب و ویژگی هاي آن، طریقه استحصال آب، طریقه انتقال آب به محل مصرف و طریقه مصرف آب آشنا باشد و براي تسلط به موارد فوق لازم است که از دانشهاي دیگري از قبیل زمین شناسی، هواشناسی، خاك شناسی، گیاه شناسی، طراحی و ساخت تأسیسات آبی و مکانیزم مصرف آب توسط خاك و گیاه اطلاع داشته باشد.
توانایی هاي لازم :
مهندسی کشاورزي داراي 10گرایش است که در این میان سه گرایش مهندسی آب، مهندسی اقتصاد کشاوري و مهندسی ماشین هاي کشاورزي از بین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی دانشجو میپذیرند. به عبارت دیگر در این سه گرایش دانشجویان باید بر دروس ریاضی و فیزیک مسلط بوده و بتوانند بخوبی تجزیه و تحلیل کرده و محاسبه کنند و از عهده دروس مهم این رشته از قبیل نقشه برداري یا استاتیک برآیند.
موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر نیز فارغ التحصیلان این رشته در بخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي، مهندسین مشاور آب و خاك، پیمانکاريهاي مختلف و شیلات زمینه کاري دارند. براي مثال در بخش شیلات، طراحی استخر براي پرورش ماهی در حیطه کار مهندسین آب است.

دروس مشترك در گرایش هاي آب، اقتصاد کشاورزي و ماشین هاي کشاورزي:
ریاضیات عمومی ، فیزیک عمومی ، شیمی عمومی ، آمار و احتمالات ، برنامه نویسی کامپیوتر، هواشناسی، آبیاري عمومی ، اقتصاد کشاورزي ، خاك شناسی عمومی ، زراعت عمومی، مساحی و نقشه برداري ، باغبانی عمومی ، عملیات کشاورزي، زراعت غلات ، آشنایی با کامپیوتر.

دروس تخصصی مهندسی کشاورزي ـ آب :
استاتیک، مقاومت مصالح ، هیدرولیک ، نقشه برداري ، طراحی سیستم هاي آبیاري ، اصول زهکشی ، هیدرولوژي آبهاي سطحی ، آب هاي زیرزمینی، مهندسی زهکشی ، پمپاژ و ایستگاه هاي پمپاژ، تأمین آب شرب روستاها، مصالح و روشهاي ساختمانی، هیدرولیک انهار، طراحی ساختمانهاي انتقال آب، حفاظت آب و خاك ، اقتصاد مهندسی.

گرایش اقتصاد کشاورزي:
این رشته تلاش میکند از یک سو فعالیت کشاورزان و مدیران واحدهاي کشاورزي را بهینه کند و از سوي دیگر در بهبود برنامه ریزي سیاستمداران و مدیران دولتی در بخش کشاورزي نقش داشته باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزي و مهندسی کشاورزي گرایش اقتصاد کشاورزي باید گفت که هر چند دروس اختصاصی هر دو رشته یکی است، اما دانشجویان رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزي پایه رشته تحصیلی شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي پایه دروسشان بر دانش کشاورزي استوار شده است به عبارت دیگر دانشجوي اقتصاد کشاورزي با دانش کشاورزي و عوامل طبیعی از قبیل آب، خاك و هوا آشنایی لازم را ندارد.
توانایی هاي لازم :
دانشجویی که به کشاورزي علاقه دارد و از کار و فعالیت در مزارع و دامداري ها لذت میبرد، میتواند در این رشته پیشرفت کند چون یک فارغ التحصیل مهندسی اقتصاد کشاورزي نمیتواند از محیط هاي روستایی و قطب هاي تولید کشاورزي فاصله بگیرد و در پشت میز، محاسبات اقتصادي خود را انجام دهد.همچنین دانشجوي این رشته باید در درس ریاضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطلاعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل کند.
دروس تخصصی مهندسی اقتصاد کشاورزي :
بازاریابی محصولات کشاورزي ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد ریاضی، اقتصادسنجی ، مدیریت مزرعه ، اقتصاد منابع طبیعی ، تهیه و ارزیابی طرح هاي کشاورزي ، روش تحقیق ، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزي، حسابداري، اقتصاد تولید.


گرایش ماشین هاي کشاورزي:
محاسبه ماشین هاي مورد نیاز براي یک مزرعه و نگهداري و رسیدگی به تعمیرات و برنامه ریزي براي زمان و نحوه کار ماشین هاي مورد نظر به وسیله فارغ التحصیل این رشته انجام میگیرد. به عبارت دیگر مهندسی ماشین هاي کشاورزي، کاربرد مهندسی مکانیک در کشاورزي است و هدف آن تربیت کارشناسانی است که بتوانند در زمینه هاي کاربرد، نگهداري، تعمیر و ترویج ماشین هاي کشاورزي، برنامه ریزي منطق هاي، مکانیزاسیون کشاورزي و مجري و ارزیاب پروژه هاي عملیاتی فعالیت نمایند.
توانایی هاي لازم :
بسیاري از داوطلبان آزمون سراسري تصور میکنند که مهندسی ماشین هاي کشاورزي همان مهندسی مکانیک است در حالی که این رشته در مقطع کارشناسی حدفاصل مهندسی کشاورزي و مهندسی مکانیک است و دانشجویان این رشته باید از هر دو علم اطلاعات کافی داشته باشند. همچنین دانشجویان این رشته باید در دو درس ریاضی و فیزیک قوي و توانمند باشند چون دروس این رشته ارتباط زیادي با این دو درس دارد.
موقعیت شغلی در ایران :
اگر یک مهندس طراح از خواص مکانیکی محصولات کشاورزي اطلاع نداشته باشد، نتیجه کار، کیفیت خوبی نخواهد داشت. براي مثال اگر قرار است در یک کارخانه تراکتورسازي، تراکتوري براي درو کردن خوشه هاي گندم طراحی شود، باید تیغه کمباین براي بریدن این محصول حساب شده باشد و زاویه برش مشخص گردد و البته این کار در حیطه تخصص مهندس ماشین هاي کشاورزي است.
دروس تخصصی :
استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک، مکانیک سیالات، ترمودینامیک، نقشه کشی صنعتی، طراحی اجزاي ماشین، مواد ساختمانی ادوات کشاورزي، تکنولوژي موتور، شناخت و کاربرد تراکتور، ماشینهاي کشاورزي ، برق و الکتریسیته.

نظرات شرکت کنندگان رویداد