مجله الکترونیکی

“انسان باید بیندیشد ولی ماشین باید کار کند.” این شعار متخصصان کامپیوتر است، متخصصانی که با پیشرفت و توسعه کامپیوتر توانسته اند مغز و عضلات انسان را از اشتغالات تکراري و پیشپا افتاده نجات بخشند و او را در رفع مشکلات و مسایل یاري دهند تا جایی که در کشورهاي صنعتی و پیشرفته، کامپیوتر در زندگی افراد حضوري اجتناب ناپذیر دارد.به همین دلیل رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزاي مختلف کامپیوتر میپردازد، از اهمیت
بسیاري برخودار است. این رشته در کشور ما نیز اهمیت بسیار داشته و تا مقطع دکتري تدریس میشود.مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی داراي دوگرایش سخت افزار و نرم افزار است.

گرایش سخت افزار:
سخت افزار جزء فیزیکی کامپیوتر بوده و شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، چاپگر و دیسکها میشود؛ یعنی اجزاء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانند مدارها وبردهاي الکترونیکی، سختافزار نامیده میشود براي مثال واحد پردازشگر مرکزي که هرگونه عملیات پردازش در آن صورت میگیرد، مهمترین واحد سخت افزاري است.مهندسی سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت افزاري، کنترل سخت افزاري وشبکه هاي کامپیوتري میپردازد.

دروس مشترك در گرایشهاي کامپیوتر :
فیزیک، ریاضی، مبانی کامپیوتر و برنامهسازي، آزمایشگاه کامپیوتر، معادلات دیفرانسیل، ساختمانهاي گسسته، برنامهسازي پیشرفته ، آمار و احتمالات مهندسی، ریاضی مهندسی، مدارهاي الکتریکی، ساختمان دادهها، زبان ماشین و برنامهسازي سیستم ، مدارهاي الکترونیکی ، مدارهاي منطقی، طراحی الگوریتم ها، طراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه سازي، ریز پردازنده، معماري کامپیوتر، شبکه هاي کامپیوتري ، سیستمهاي عامل، کارگاه عمومی.
دروس تخصصی گرایش سختافزار :
سیگنالها و سیستمها، مدارهاي الکتریکی، انتقال دادهها، سیستمهاي کنترل خطی، الکترونیک دیجیتال، طراحی سیستمهاي ، VLSIکارآموزي.

گرایش نرم افزار:
نرم افزار جزء غیرقابل لمس این رشته است. نرم افزار برنامه ها و داده هایی است که به کامپیوتر فرمان میدهد که چه عملی را انجام دهد. نرم افزارها عبارتند از:
نرم افزارهاي سیستمی و نرم افزارهاي کاربردي. نرم افزارهاي سیستمی برنامه هایی هستند که کامپیوتر براي فعال شدن یا سرویس دادن به آن نیاز دارد و به این دلیل از سوي سازندگان سیستم کامپیوتري عرضه میشود و مهمترین آنها سیستم عامل، برنامههاي سودمند و مترجمهاي زبان میباشد. نرم افزارهاي کاربردي نیز برنامه هایی است که کاربر یا خود آنها را مینویسد یا شرکتهاي نرم افزاري آنها را تهیه کرده و براي فروش عرضه میکنند.

دروس تخصصی گرایش نرم افزار :
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، اصول طراحی و ساخت کامپایلرها، اصول طراحی پایگاه دادهها، پروژه آزمایشگاه سیستم عامل، پروژه آزمایشگاه پایگاه دادهها، شبیه سازي کامپیوتري، مهندسی نرم افزار، تحلیل و طراحی سیستمها، پروژه نرم افزار، کارآموزي.

توانایی هاي لازم :
مهندس کامپیوتر باید پایه ریاضی قوي داشته و تواناییاش در زمینه فیزیک خوب باشد. همچنین لازم است که فردي خلاق باشد تا بتواند مسائل را از راهحلهاي ابتکاري حل کند. راه حلهایی که کمترین هزینه و بهترین کارایی را داشته باشد. در ضمن دانشجویی که وارد این رشته میشود باید همیشه اطلاعاتش به روز بوده و به دنبال فراگرفتن مطالب جدید باشد.

موقعیت شغلی در ایران :

امروزه یک مهندس کامپیوتر اگر علاقه مند به کار باشد، هیچوقت با مشکل بیکاري روبرو نمیشود. بخصوص مهندسین نرم افزار که فرصتهاي شغلی بیشتري داشته و براي کار کردن نیز نیاز به امکانات و تجهیزات زیادي ندارند. به همین دلیل در بعضی از کشورها، صادرات نرم افزار یکی از اقلام مهم صادراتی و ایجاد درآمدهاي ارزي براي آن کشور است. جالب است بدانید که متخصصان پیشبینی میکند که تا 10سال دیگر در کشورهاي پیشرفته مردم همانقدر که به نیروي برق وابسته هستند، به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد؛ یعنی همان طور که اگر امروزه برق برود هیچ کاري نمیتوان کرد، اگر در 10سال دیگر
اینترنت قطع شود تمامی کارها متوقف خواهد شد. روشن است که در چنین جامعهاي متخصص کامپیوتر نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

نظرات شرکت کنندگان رویداد