مجله الکترونیکی

حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است، بیشترین انرژي جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از نفت میگیرد. در واقع به یاري این ماده حیاتی است که کوچکترین موتور ماشین تا غولآساترین ناوگانهاي سنگین به حرکت در میآید و هزاران نوع تولیدات و مصنوعات صنایع سنگین و جدید پتروشیمی، کودهاي شیمیایی، فرآوردههاي دارویی، پارچهها و الیاف مصنوعی، پلاستیکها، چسبها، فرآوردههاي بهداشتی و آرایشی و پوششهاي استحفاظی
ساخته میشود.
کارشناسی مهندسی نفت که داراي چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی استخراج نفت ـ مخازن نفت،مهندسی استخراج نفت ـ حفاري و مهندسی استخراج نفت ـ بهره برداري از منابع نفت میباشد.

گرایش مهندسی اکتشاف :
اولین مرحله براي بهره برداري یا برداشت نفت، کشف حوزه هاي نفتی است که این کار توسط لرزه نگاري انجام میگیرد. مهندسین اکتشاف، امواج صوتی را به اعماق زمین فرستاده و سپس امواج برگشتی را اندازه گیري و پردازش میکنند تا به وجود یا عدم وجود نفت در درون زمین پی ببرند. این گرایش ارتباط نزدیکی با زمین شناسی دارد.
دروس مشترك در گرایشهاي مختلف مهندسی نفت:
ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، شیمی عمومی، شیمی آلی، فیزیک، برنامه نویسی کامپیوتر، زمین شناسی عمومی، موازنه انرژي و مواد،استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، کنترل فرآیندها، زمینشناسی نفت ، مبانی فرآیندهاي صنایع نفت، خواص سنگهاي مخزن، خواص سیالات مخزن، کارگاه عمومی ، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، مبانی چاه آزمایی، نمودارگیري چاه ، مهندسی مخازن،
زمین شناسی ساختمان.
دروس تخصصی گرایش مهندسی اکتشاف :
ژئوفیزیک، ژئوشیمی آلی(نفت)، تخمین و ارزیابی ذخایر نفتی، زمینشناسی ایران و مناطق همجوار، روشهاي افزایش برداشت از مخازن، عملیات زمین شناسی ایران، مهندسی مخازن نفت، میکروپالئونتولوژي، اصول حفاري، گل حفاري و سیمانکاري چاهها، زمین شناسی نفت، چاهنگاري، زمین شناسی مهندسی، زمین ساخت، مکانیک محیطهاي ناپیوسته سنگی، زمین شناسی مناطق دریایی، زمین شناسی عمومی، سنگ شناسی(رسوبی ـ آذرین و دگرگونی)،کانی شناسی، برداشت زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی، فتوژئولوژي و سنجش از راه دور، پتروفیزیک،مکانیک سیالات، فسیل شناسی(دیرینه شناسی)،رسوب شناسی، چینه شناسی، بررسی فنی ـ اقتصادي، مبانی مهندسی نفت، زمین شناسی زیرزمینی.

گرایش مهندسی حفاري :
طراحی تجهیزات حفاري و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط و ارزیابی اثرات تکنولوژي حفاري و استخراج بر محیط زیست کشور و ارائه راههاي مناسب براي جلوگیري از تخریب آن، جزو فعالیت هاي این گرایش است. یک مهندس حفار روشهایی را ارائه میدهد که هزینه حفاري را پایین و راندمان کار را بالا میبرد.
دروس تخصصی گرایش مهندسی حفاري:
مبانی مهندسی برق، دینامیک، مهندسی حفاري ، سیمان حفاري، گل حفاري، مهندسی حفاري پیشرفته ، اسیدکاري در عملیات.

گرایش مهندسی مخازن نفت :
دانش مهندسی مخازن به این میپردازد که ما در یک حوزه نفتی در اعماق زمین مثلاً در عمق 2یا 3هزار متري چه مقدار نفت و گاز داریم و چه مقدار از آن قابل دسترسی میباشد و با چه سرعتی میتوان از مخزن مورد نظر برداشت کرد؟ مهندسی نفت گرایش مخازن، نوع مخزن نفت یا گاز و همچنین فشار، دما و عمق آن از سطح زمین را مشخص میکند زیرا موارد فوق در نحوه برداشت و استخراج نفت از مخازن تأثیر دارد.
دروس تخصصی گرایش مهندسی مخازن نفت:
مکانیک سیالات دو فازي، انتقال جرم، ترمودینامیک، مهندسی مخازن، مطالعات مخازن، عملیات بهره برداري، روشهاي افزایش وبرداشت مخازن، مدیریت و صیانت از مخازن. گرایش مهندسی بهره برداري از منابع نفت امروزه اکثر مخازن نفت کشور ما دچار افت فشار شدهاند به همین دلیل نفت به صورت طبیعی به سطح زمین نمیرسد و در نتیجه حضور مهندسین بهرهبرداري از منابع نفت، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. افرادي که با استفاده از روشهاي علمی بهتر و اصولیتر، از مخازن نفتی بهرهبرداري میکنند.
دروس تخصصی گرایش مهندسی بهرهبرداري از منابع نفت:
مکانیک سیالات دوفازي، اصول ژئوفیزیک اکتشافی، مهندسی مخازن ، مهندسی حفاري، عملیات بهرهبرداري، روشهاي افزایش و برداشت از مخازن، تخمین مخازن در چاههاي اکتشافی، آزمایشگاه نفت.

توانایی هاي لازم :
علاوه بر دو درس ریاضی و فیزیک که دو درس پایه در تمامی رشتههاي مهندسی از جمله رشته مهندسی نفت است، درس زبان انگلیسی نیز در این رشته اهمیت ویژهاي دارد. در ضمن به دلیل اینکه نوع کار فارغ التحصیلان این رشته سنگین است و محیط کارشان نیز خارج از شهر است، دانشجویان این دانشگاه از بین داوطلبان مرد انتخاب میشوند. براي مثال یک مهندس حفاري در وزارت نفت باید 15روز خارج از شهر و دور از خانواده باشد و سپس یک هفته مرخصی دارد.

موقعیت شغلی در ایران :
قطعاً اولین بازار کار موجود براي فارغ التحصیلان این رشته وزارت نفت است اما دانشگاه صنعت نفت در حال حاضر دانشجویان این رشته را بورسیه نمیکند بلکه اگر سطح علمی دانشجویی خوب باشد، در نهایت جذب وزارت نفت میشود. البته در حال حاضر بیش از 70درصد از دانشجویان جذب وزارت نفت میشوند و مابقی آنها نیز جذب صنایع شیمایی خصوصی میشوند چرا که بیشتر واحدهاي رشته مهندسی نفت با رشته مهندسی شیمی مشترك است.

نظرات شرکت کنندگان رویداد