مجله الکترونیکی

امروزه کاربرد رباتیک و اتوماسیون درکارخانه ها به عنوان یکی از محورهاي اساسی توسعه صنعتی است. رباتها به ویژه در محیطهاي خطرناك نظیر فضا، عمق زمین، ته دریا، محیط هاي شیمیایی و داراي رادیواکتیو، نقش مؤثري در پیشبرد علم وتکنولوژي دارند. از همین رو رشته مهندسی رباتیک با به رهگیري از امکانات و توانایی هاي مجموعه هاي برق و مکانیک دانشگاهها تأسیس شده است.

دروس اصلی:
زبان تخصصی، الکترومغناطیس، ریاضی مهندسی، کارگاه برق، کارگاه جوشکاري و ورقکاري، کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازي، نقشه کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء، دینامیک، دینامیک ماشین، مکانیک سیالات، مدارهاي الکتریکی، ماشینهاي الکتریکی مستقیم و متناوب، مدارها منطقی،تجزیه و تحلیل سیستمها، سیستمهاي کنترل خطی، پروژه کارشناسی، کارآموزي، ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامهسازي کامپیوتر، محاسبات عددي،
فیزیک.

دروس تخصصی:
طراحی مکانیزم ها، الکترونیک قدرت و محرکه ها، رباتیک، اصول میکروکامپیوترها، ارتعاشات مکانیکی، آزمایشگاه ربات، سنسورهاي ربات، کنترل ربات، سیستم هاي محرکه، مدارهاي وابسته، کنترل فازي، شبکه هاي عصبی، طراحی ماشین به کمک کامپیوتر، اندازه گیري الکتریکی، یاتاقان و روغنکاري،آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین، علم مواد، کنترل مدرن.(بسیاري از درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه است).

نظرات شرکت کنندگان رویداد