مجله الکترونیکی

یکی از بهترین تعریفهایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیتهاي مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی داراي 4گرایش الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت است.

گرایش الکترونیک:
گرایش الکترونیک به دو زیربخش عمده تقسیم میشود. بخش اول میکروالکترونیک است که شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک، طراحی و ساخت قطعات از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها است و بخش دوم نیز مدار و سیستم نامیده میشود و هدف آن طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی با استفاده ازقطعات ساخته شده توسط متخصصان میکروالکترونیک میباشد.

دروس مشترك در گرایشهاي مختلف مهندسی برق:
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامهسازي کامپیوتر، محاسبات عددي، فیزیک، کارگاه عمومی، کارگاه برق، زبان تخصصی، نقشهکشی صنعتی، ریاضی مهندسی،مدارهاي الکتریکی، اندازه گیري الکتریکی، الکترومغناطیس، الکترونیک، ماشینهاي الکتریکی، مدارهاي منطقی، تجزیه و تحلیل سیستمها، سیستمهاي کنترل خطی، بررسی سیستمهاي قدرت، مخابرات، پروژه کارشناسی، کارآموزي.
دروس تخصصی گرایش الکترونیک:
فیزیک مدرن، فیزیک الکترونیک، الکترونیک صنعتی، تکنیک پالس، معماري کامپیوتر، میکروپروسسور، مدارهاي مخابراتی، پروژه آزمایشگاه الکترونیک(.بسیاري از درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه است.)

گرایش مخابرات:
مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل میشود. که در گرایش میدان، دانشجویان با مفاهیم میدانهاي مغناطیسی، امواج، ماکروویو، آنتن و … آشنا میشوند تا بتوانند مناسبترین وسیله را براي انتقال موجی از نقطهاي به نقطه دیگر پیدا کنند.

دروس تخصصی گرایش مخابرات:
الکترونیک )تخصصی(، مدارهاي مخابراتی، مخابرات ، فیلترها و سنتز مدارها، میدانها و امواج، آنتن، مایکروویو، سیستمهاي انتقال ، اصول میکروکامپیوتر.(بسیاري از درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه است.)

گرایش کنترل:
هدف این علم، کنترل خروجیهاي یک سیستم بر مبناي وروديهاي آن و با توجه به شرایط ویژه و نکات مورد نظر طراحی آن سیستم است. علم کنترل فقط در مهندسی برق مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه در شاخههاي دیگري از علوم مهندسی و حتی علوم انسانی کاربرد دارد.

دروس تخصصی گرایش کنترل:
الکترونیک صنعتی، اصول میکروکامپیوترها، ترمودینامیک، سیستمهاي کنترل دیجیتال و غیرخطی، جبر خطی، سیستمهاي کنترل پیشرفته، مبانی تحقیق درعملیات، مکانیک سیالات، ابزار دقیق.(بسیاري از درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه است)

گرایش قدرت:
هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکههاي شهري و در نهایت توزیع آن براي مصارف خانگی و کارخانجات است.

دروس تخصصی گرایش قدرت:
هدف اصلی مهندسین این گرایش، تولید برق در نیروگاهها، انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکههاي شهري و در نهایت توزیع آن براي مصارف خانگی و کارخانجات است.

توانایی هاي لازم :
مهندسی برق نیز مانند مابقی رشتههاي مهندسی بر مفاهیم فیزیکی و اصول ریاضیات استوار است و هرچه دانشجویان بهتر این مفاهیم را درك کنند، میتوانند مهندس بهتري باشند. دانشجوي برق باید ذهنی خلاق و تحلیلگر داشته باشد. همچنین به کار با وسایل برقی علاقه داشته باشد چون گاهی اوقات دانشجویانی وارد این رشته میشوند که در ریاضی و فیزیک قوي هستند اما در کارهاي عملی ضعیفاند

موقعیت شغلی در ایران :
امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصتهاي شغلی زیادي براي مهندسین برق فراهم شده است.یک مهندس مخابرات یا الکترونیک میتواند جذب وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ، صنایع، دفاع و سازمانهاي مختلف خصوصی و دولتی شود.

نظرات شرکت کنندگان رویداد