مجله الکترونیکی

دیباچه :
چگونه می توان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان ها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی
می شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان هاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی شود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحب نظران علوم انسانی
درپاسخ به این سؤالها می گویند که کلید معماي مشکلات سازمان هاي هر جامعه “مدیریت” است. چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی
جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره وري را داشته باشند، امکان پذیر نیست. به همین دلیل هر جامعه اي براي فایق آمدن بر مشکلات
سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشد. تخصصی که در بیشتر دانشگاه هاي معتبر علوم انسانی
جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می شود. رشته مدیریت در کشور ما داراي شاخه هاي متعددي است که از آن جمله می توان به مدیریت بازرگانی،
صنعتی، دولتی، جهانگردي ، بیمه، بیمه اکو، امور گمرکی و امور بانکی
اشاره کرد و همچنین از شاخه هاي تخصصی تري مثل مدیریت کمیسریاي دریایی یا اداره
امور بیمارستان ها
نام برد.


گرایش مدیریت بازرگانی:
یک دانشجوي مدیریت بازرگانی به عنوان یک مدیر تجاري تحصیلکرده، می تواند امور تجاري را تفکیک و اداره کند و به یاري قدرت خلاقه خویش در ایجاد
بازار جدید، ارائه خدمات متنوع و تازه، ابداع روش هاي جدید در عرضه و توزیع، کارآفرین باشد .فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی باید بتواند براي کالاهاي موجود،
بازار جدیدي پیدا کند یا روش هاي مطلوب توزیع را در سیستم دولتی طراحی نماید، چون امروزه یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما، رساندن محصولات
کشاورزي مثل برنج، چاي و مرکبات به بازار و به دست مصرف کننده است.

درس هاي این رشته در طول تحصیل:


دروس مشترك در گرایشهاي مختلف مدیریت:
اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در
مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، تحقیق در عملیات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حقوق اساسی، مبانی مدیریت اسلامی، سیستم هاي
اطلاعاتی در مدیریت.
دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بازرگانی:
مدیریت استراتژیک ، حقوق بازرگانی، حسابرسی، مدیریت تولید، مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ، روانشناسی کار، حسابداري صنعتی، بازاریابی و
مدیریت بازار، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، سازمان هاي پولی و مالی بین المللی ، بازرگانی بین المللی ، بازاریابی بین الملل، پول و ارز و بانکداري، سیاست
پولی و مالی، سیستم هاي خرید و انبارداري توزیع، حقوق بازرگانی بین الملل، تحقیقات بازاریابی، روابط صنعتی، سمینار در مسایل مالی، سمینار در مسایل
بازاریابی، بهره وري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان.


گرایش مدیریت صنعتی:

یکی از علل عدم موفقیت صنایع ما این است که اکثر مسؤولین واحدهاي صنعتی؛ فارغ التحصیل مدیریت صنعتی نیستند. حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی
که مسؤولیت نیروي انسانی را بر عهده بگیرد، در هر واحد صنعتی ضروري است تا بتواند با استفاده از دانش خویش؛ مشارکت، مهارت و انگیزه نیروي انسانی
واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد .مدیریت صنعتی داراي سه بعد اصلی فنی و تکنیکی، مالی و رفتاري و اجتماعی است. در رشته مهندسی صنایع
دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی صنایع می پردازند اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاري صنایع تأکید بیشتري دارد.

دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت صنعتی:
مدیریت مالی، روانشناسی صنعتی، حسابداري صنعتی، بازاریابی و مدیریت بازار ، کنترل کیفیت آماري، سیستم هاي خرید و انبارداري و توزیع، تحقیق در
عملیات، کنترل پروژه ، طرح ریزي و تعمیرات و نگهداري، کارسنجی و روش سنجی، مدیریت کارخانه، حفاظت صنعتی، بررسی اقتصادي طرح هاي صنعتی، روابط
صنعتی، فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی بین المللی، بهره وري و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، پروژه.
گرایش مدیریت دولتی
هدف رشته مدیریت دولتی، تربیت مدیران شایسته اي است که بتوانند وظایف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمان ها و تشکیلات دولتی کشور انجام
دهند. این وظایف عبارتند از:

1ـ برنامه ریزي و اجراي آن.
2ـ سازماندهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به نحوي که با تقسیم کار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهاي جزئی افزایش دهد.
3ـ عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید.
4ـ هدایت و راهبري
5ـ نظارت و کنترل.
براي مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در
چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خلاقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهره وري کارکنان را افزایش دهد .

دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت دولتی:
روانشناسی سیاسی، جامعه شناسی سازمان ها، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، مدیریت تحول سازمانی، حسابداري دولتی، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی،
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت سازمان هاي محلی و شهرداري ها، مبانی مدیریت دولتی، مدیریت تطبیقی ، مدیریت توسعه، مدیریت تعاونی ها،
تصمیم گیري و تعیین خط مشی، سیر اندیشه هاي سیاسی و تحول نهادهاي اداري، مباحث ویژه مدیریت دولتی، حقوق اداري، سازماندهی و اصلاح تشکیلات و
روش ها، روابط کار در سازمان .

گرایش مدیریت جهانگردي:
کشور ایران 1648000کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه اش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صلابتی دو چندان است. اما با وجود این
همه جلوه و جذابیت، تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به عمل آمده
است، نشان می دهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود صنعت جهانگردي در کشور ما است. چون لازمه توسعه و تقویت
صنعت جهانگردي، اطلاع از زمینه هاي اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنین مسائل و مشکلاتی که در راه
توسعه این صنعت وجود دارد، شناسایی کرد و سپس براساس تحقیقات موجود، یک برنامه ریزي دقیق و عملی داشت. کاري که تنها به یاري مدیران کارآمد و
متخصص در صنعت جهانگردي امکان پذیر است؛ تخصصی که در شاخه مدیریت جهانگردي آموزش داده می شود. یعنی متخصص این رشته در نهایت باید بداند
که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جدیدي براي جذب توریست ایجاد نماید؟

دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت جهانگردي:
تاریخ و فرهنگ ایران، شناخت روحیات ملل، قوانین و مقررات حقوقی جهانگردي، مبانی مردم شناسی جهانگردي، مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردي،
اقتصاد جهانگردي، شناخت صنایع دستی ایران ، نقشه خوانی و آشنایی با نقشه، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغت،
آداب سفر در اسلام، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی در ایران، باستان شناسی ایران ، هنر و معماري ایران، آشنایی با موزه هاي ایران، امور مسافرت و صدور بلیط،
فن راهنمایی، برنامه ریزي توسعه جهانگردي ، مطالعات تطبیقی سیاست هاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی، زبان انگلیسی مکالمه،
آشنایی با سازمان هاي دولتی ایران، نقش جهانگردي در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادي کشور، کارآموزي، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد
آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقیق در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت،
تحقیق در عملیات، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حقوق اساسی، مبانی مدیریت اسلامی، مبانی سازمان و مدیریت، سیستم هاي اطلاعاتی در
مدیریت .

گرایش مدیریت بیمه

بیمه یکی از شاخص هاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایه داري که بخواهد در کشوري سرمایه گذاري کند، باید اطمینان داشته باشد که در
صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه وي مصون خواهد بود. از همین رو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می کنند. به این معنی
که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردي نمیتواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و
دانش آموخته این صنعت باشد. در کشور ما نیز دانشجوي مدیریت بیمه، نحوه اداره سازمان هاي بیمه و چگونگی رفتار با بیمه گذارها را فرا میگیرد تا بتواند آنها
را به بیمه گذاري ترغیب و تشویق کند. همچنین دانشجوي این گرایش درباره انواع فعالیت هاي بیمه مثل بیمه عمر، ماشین، خدمات درمانی و غیره اطلاعات
لازم را کسب کرده و چگونگی فعالیت دراین زمینه ها را براساس پایه و مبانی مدیریتی فرا میگیرد.

دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بیمه:
حسابداري صنعتی، اصول مدیریت بازرگانی، روانشناسی عمومی، جامعه شناسی، توسعه اقتصادي ، حسابرسی ، پول و ارز و بانکداري، حقوق تجارت ، حقوق
مدنی، اصول بیمه، بیمه اموال، بیمه اشخاص، حسابداري شرکت هاي بیمه ، مدیریت ریسک و بیمه ، بیمه اتکایی، حقوق بیمه، بازاریابی و مدیریت بازار، متون
بیمه انگلیسی.

گرایش مدیریت بیمه اکو:
بیمه اکو یک دانشکده تخصصی است که در ایران ایجاد شده است و دانشجویان خود را از بین علاقه مندان کشورهاي عضو پیمان منطقه اي اکو انتخاب میکند.
در این گرایش موضوعات مختلف مدیریتی، اقتصادي، حقوقی، حسابداري و تجاري آموزش داده می شود و دانشجویان درباره نقش بیمه در ایجاد امنیت
سرمایه گذاري و امنیت اقتصادي و رفاهی جامعه مطالعه میکنند. گفتنی است تفاوت این گرایش با مدیریت بیمه در آن است که تمامی دروس گرایش مدیریت
بیمه اکو به زبان انگلیسی است و از همین رو این دانشکده در مرحله اول ده برابر ظرفیت، دانشجو میپذیرد و سپس از بین داوطلبان افرادي که تسلط بیشتري
به زبان انگلیسی دارند، انتخاب می کند. همچنین در این گرایش به قوانین حقوق بین الملل و تجارت بین الملل توجه بیشتري می شود.


دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت بیمه اکو:

،Collège Algebra ،Principles OF management ،Principles OF economics ،Principles OF Psychology ،Sociology
،Introduction To Computer Sci ،Introduction To Insurance ،Principles of Law ،Accounting ،Applied Mathematics
،Mathematical Statistics and Probability ،Macro ECO Analysis ،Micro ECO Analysis ،Research Methodology
،Money and Banking ،Organizational Behavior ،Public Finance ،Operation Research ،Principles of Insurance
Legal ،Business Policy ،International Econ andrg ،Financial Management ،Management of Human Resources
،Marketing and its Ins. Applica ،Risk Management ،Insurance of the Person ،Property and Pec. Ins ،Aspects of Ins
Econ. Development and ،Reinsurance ،Ins. Co. Administration and Mat ،Fundamental of loss surveying /Adjusting
،Maritime Law ،Liability Ins ،Engineering Ins ،Peperone Ins ،Insurance Accounting ،System Analysis ،Planning
Group Life and ،Life Ins. Agency Org. and Mgt ،Math Basis of Life Ins ،Maritime Hull and Aviation Insurance
Life Ins. APl and Underwriting . ،Health Ins

گرایش مدیریت امور گمرکی


گمرك در خدمت تجارت جهان است و گرایش مدیریت امور گمرکی نیز بخشی از مدیریت تجاري و بازرگانی است که در آن نحوه بررسی کالاهاي وارداتی و
صادراتی و نحوه تنظیم اظهار نامه ها و چگونگی ایجاد تعرفه هاي مالیاتی آموزش داده می شود. همچنین دانشجویان می آموزند براساس سیاست اقتصادي کشور،
کالاهاي ممنوعه و غیرممنوعه را شناسایی کنند


دروس اصلی و تخصصی گرایش مدیریت امور گمرکی:

مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها، اصول بیمه ، حقوق و مقررات مدنی، حقوق تجارت، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، حسابداري دولتی ، مسایل بانکی و
اعتبارات اسنادي، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، روش هاي تحقیق و مأخذشناسی، اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، قوانین و مقررات گمرکی ، شیمی
کانی ها و فلزات، شناخت الیاف نسجی و مصنوعات آنها، آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، آشنایی با میراث فرهنگی، آثار هنري و
عتیقه جات، مقررات عمومی صادرات و واردات سازمان ها و کنوانسیون هاي بین المللی گمرکی، زبان انگلیسی تخصصی ، بازرگانی بین الملل ، امور مالی بین الملل،
آشنایی با صنعت حمل و نقل، طبقه بندي کالا.

توانایی هاي لازم رشته های مدیریت:
قدرت رهبري، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه و تحلیل و قدرت بیان قوي از ویژگی هاي لازم براي دانشجوي رشته مدیریت در تمامی
گرایش ها است. دانشجوي این رشته بخصوص در گرایش هاي بازرگانی و صنعتی باید به مسائل تجاري و اقتصادي و محیط بازار علاقه مند بوده و در دروس
ریاضی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی قوي باشد .همچنین دانشجوي رشته مدیریت بخصوص مدیریت صنعتی باید در دروس ریاضی و آمار قوي باشد.
دانشجوي مدیریت جهانگردي نیز لازم است که به تاریخ و فرهنگ خود و به درس جغرافیا علاقه مند باشد و از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و به یک
زبان خارجی مثل انگلیسی، فرانسه یا عربی مسلط باشد تا بتواند با جهانگردان خارجی به راحتی ارتباط برقرار کند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم
ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

موقعیت شغلی در ایران:
یک فارغ التحصیل رشته مدیریت نباید انتظار داشته باشد که از همان بدو امر به عنوان مدیر یک شرکت یا کارخانه مشغول به کار گردد. چون بخشی از مطالب و
محتواي کلاس هاي مدیریت باید به عنوان تجربه از محیط و سازمان هاي جامعه گرفته شود. بنابراین فارغ التحصیل این رشته در ابتدا باید به عنوان یک
کارشناس در رده هاي پایین تر وارد بازار کار شده و سپس به مرور پله هاي ترقی را طی کند. در کل فارغ التحصیل مدیریت دولتی میتواند در مؤسسات دولتی و
عمومی و خدماتی مشغول به کار گردد. مدیریت بازرگانی میتواند در سازمان هاي اقتصادي و بازرگانی فعالیت کند و مدیریت صنعتی براي کار در سازمان هاي
صنعتی و تولیدي مناسب تر است. به دلیل نیاز به نیروي کار متخصص در صنعت جهانگردي کشور نیز، تمامی دانشجویان گرایش مدیریت جهانگردي جذب بازار
کار میشوند و میتوانند در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان مدیر فنی یا تورگردان و یا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
مشغول به کار گردند. علاوه بر شرکت هاي بیمه دولتی که به متخصصان رشته مدیریت نیاز دارند، شرکتهاي بازرگانی و حمل و نقل که در ارتباط با تجارت
بین المللی هستند نیز فارغ التحصیلان گرایش مدیریت بیمه را جذب میکنند

منبع: آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی و زمینه هاي شغلی

نظرات شرکت کنندگان رویداد