مجله الکترونیکی

امروزه دندانپزشکی فن و مهارت کشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعی با روشهاي ابتدایی نیست بلکه دانشی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا
کردن کلمات تأمین میکند. همچنین به یاري این علم میتوان بسیاي از بیماريها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیري نمود.

این مقطع داراي دو دوره مجزاي 2و 4ساله است. که در 2سال اول دانشجویان واحدهاي علومپایه مثل بیوشیمی، آناتومی، بافتشناسی، فیزیولوژي، ژنتیک، میکروبشناسی و ایمنی شناسی را میگذرانند و بعد از 2سال وارد دوره تخصصی دندانپزشکی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیبشناسی فک و دهان، ارتودنسی،اندودنتیکس، پروتزهاي ثابت و اکلوژن، پروتزهاي متحرك و فک و صورت، پریودنتولوژي، ترمیمی و مواد دندانی، بیماريهاي دهان و دندان، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژي دهان و فک و صورت میگذرانند. و در نهایت میتوانند بیماريهاي دهان و دندان را تشخیص داده و در حد یک دندانپزشک عمومی نسبت به درمان آنها اقدام کنند.

تواناییهاي لازم :

یک دندانپزشک عمومی با بینش هنري، کارش را آغاز و به پایان میرساند. چرا که او در هنگام تراش دندان، ردیف کردن، ساخت و ترمیم دندان و موارد دیگر باید از خلاقیت هنري خویش بهره برده و داراي نگرش کارشناسانه هنري باشد. همچنین دانشجوي این رشته باید از دستهایی ماهر و توانمند برخوردار باشد چون بسیاري از کارهاي دندانپزشکی از تراش دندان گرفته تا بازسازي دندان نیاز به دستهایی هنرمند و توانا دارد تا بتوان به نحو احسن
کارهاي ظریف دندانپزشکی را انجام داد.

موقعیت شغلی در ایران :

امروزه در کشور ما فرصتهاي شغلی براي دندانپزشکان جوان به دو دلیل عمده محدودتر شده است که یکی از این دلایل پیشرفت بهداشت در کشور ما است و دیگر اینکه در چند سال اخیر رشد پزشکان و دندانپزشکان نسبت به نرخ رشد جمعیت افزایش یافته است. البته افزایش تعداد دندانپزشکان جوان بیکار تنها مشکل ایران نیست چون طبق بررسیها و پیشبینیهاي جوامع علمی خارج از کشور، در سال 2030میلادي بهداشت دهان و دندان مردم به اندازهاي خوب
خواهد بود که دندانپزشکی عمومی به بخشی از پزشکی عمومی باز میگردد و رشته دندانپزشکی تنها جنبه تخصصی پیدا میکند.

درسهاي این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
فیزیک پزشکی، بیوشیمی نظري، بیوشیمی عملی، آناتومی نظري، آناتومی عملی، بافتشناسی انسانی نظري، بافتشناسی انسانی عملی، فیزیولوژي نظري، فیزیولوژي عملی، ژنتیک انسانی، جنینشناسی عمومی، میکروبشناسی نظري، میکروبشناسی عملی، ایمنیشناسی نظري، ایمنیشناسی عملی،آسیب شناسی عمومی، آمار پزشکی و دندانپزشکی و روش تحقیق ، بهداشت عمومی و اکولوژي محیط زیست.
دروس تخصصی:
کالبدشناسی و مورفولوژي دندان ، پروتز کامل ، مواد دندانی، رادیولوژي دهان، فارماکولوژي، جنین و بافت شناسی فک و دهان ، آسیبشناسی، پروتز ثابت ،پروتز پارسیل، دندانپزشکی ترمیمی ، بیماريهاي دهان و تشخیص، پریودنتولوژي، جراحی فک و دهان، اندودنتیکس ، بهداشت دهان و پیشگیري، تغذیه، بیماريهاي درونی، ارتودنسی، گوش و حلق و بینی، بیماريهاي روانی، دندانپزشکی کودکان، نظام پزشکی و طب قانونی، دندانپزشکی جامعهنگر، بیولوژي دهان، سمینار آسیبشناسی.

نظرات شرکت کنندگان رویداد