مجله الکترونیکی

مهندسی هوا فضا مجموعه اي از علوم و توانایی هاي علمی و عملی در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت وسایل پرنده نظیر هواپیماها، بالگردها، گلایدرها، موشکها و ماهواره ها است. این رشته بر چهار پایه آئرودینامیک ، جلوبرندگی ، مکانیک پرواز و سازههاي هوافضایی استوار است.که در این میان آئرودینامیک به مطالعه و بررسی جریان هوا، محاسبه نیروها و گشتاورهاي ناشی از آن بر روي جسم پرنده میپردازد و مهندس هوافضا با فراگیري این علم به تحلیل جریانهاي پیچیده در اطراف اجسام پرنده پرداخته و با به دست آوردن نیروهاي آئرودینامیکی امکان بررسی پایداري و طراحی سازه را فراهم میکند.
“جلوبرندگی” به مطالعه و بررسی سیستم هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي پیستونی، توربینی، راکتها و نحوه تولید نیروي رانش در آنها میپردازد. “مکانیک پرواز” به مطالعه و بررسی رفتار و حرکات جسم پرنده با استفاده از اطلاعات آئرودینامیکی، هندسی و وزنی میپردازد در واقع علم مکانیک پرواز از “عملکرد” تشکیل میشود و “عملکرد” به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست، مداومت پروازي در سرعتهاي مختلف و پایداري و کنترل وسایل پرنده میپردازد. در نهایت “سازه هاي هوافضایی” به مطالعه و بررسی سازههاي هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازد و هدف آن طراحی سازههایی است که علاوه بر استحکام کافی در برابر بارهاي آئرودینامیکی و سایر بارهاي استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن را نیز داشته باشند.

توانایی هاي لازم :
زیربناي این رشته ریاضیات است و همچنین فیزیک و شیمی تا حدودي لازم میباشد و بیشتر دروس این رشته به زبان انگلیسی است. مهندسی هوا فضا یک رشته فنی است و عموماً کسانی که وارد رشتههاي فنی میشوند، باید آمادگی کار در کارخانجات را داشته باشند و همچنین باید افرادي قوي و داراي پشتکار باشند.

موقعیت شغلی در ایران :
مهندسین هوا فضا میتوانند در صنایع و مؤسسات تحقیقاتی هواپیمایی، موشکی و ماهواره فعالیت کنند. همچنین در کلیه مؤسسات و سازمانهایی که به نحوي از وسایل پرنده استفاده میکنند، به عنوان کارشناس تحقیق در عملیات و تعمیر و نگهداري فعالیت نمایند. از سوي دیگر چون سازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادي با سازه یک هواپیما دارد و توربینهاي گاز یک نیروگاه یا ایستگاه پمپگاز همانند یک موتور جت تحلیل و طراحی میگردد، یک مهندس هوا فضا علاوه بر شرکتهاي هوایی در نیروگاهها، صنایع نفت و گاز و صنایع خوردوسازي فرصتهاي شغلی خوبی دارد. علاوه بر ساخت هواپیما فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در فرودگاهها در قسمت تعمیر و نگهداري هواپیما و همچنین در صنایع دفاع روي طراحی موشک و جنگافزارها فعالیت کنند یا میتوانند روي آئرودینامیک خودروها، سازههاي خودروسازي و تولید توربینهاي بخار براي تولید برق کار کنند.

دروس اصلی:
نقشه کشی ، استاتیک، مقدمهاي بر مهندسی هوا فضا، مکانیک سیالات، ریاضی مهندسی، دینامیک، ترمودینامیک ، مبانی برق ، ارتعاشات، مقاومت مصالح،کنترل اتوماتیک، علم مواد، انتقال حرارت، آزمایشگاه موتور انتقال.
دروس تخصصی:
آیرودینامیک ، مکانیک پرواز ، آزمایشگاه آیرودینامیک ، طراحی هواپیما ، تحلیل سازهها، اصول جلوبرندگی، زبان تخصصی، طراحی سازههاي هوایی ،پروژه(بسیاري از درسهاي این رشته همراه با آزمایشگاه است)

نظرات شرکت کنندگان رویداد