مجله الکترونیکی

رشته معماري یکی از رشته هاي مهم دانشگاهی است که امروزه در دانشکده هاي فنی یا هنري دنیا تدریس میشود. رشته معماری داراي دو جنبه هنري و فنی است. در این میان درسهاي طراحی، زیباشناسی و نحوه زیباکردن حجم ها، نماها وپلانها به هنر بر میگردد و دروسی مثل سازههاي بتنی و فلزي، مقاومت مصالح، ایستایی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی به جنبه فنی این رشته مربوط میشود. در این رشته دروس هنري اهمیت بیشتري داشته و دروس علمی و فنی در راستاي دروس هنري است.

توانایی هاي لازم :

معماري بیش از آنکه علم و تکنیک باشد، ذوق و سلیقه و استعداد است و معمار کسی است که طرحهاي فردياش با نقاشی و مجسمه سازي رقابت کند و در واقع بتواند مجسمهاي کاربردي بسازد. دانشجوي این رشته علاوه بر توانمندي در طراحی و قدرت تجسم و خلاقیت، لازم است که در درس ریاضی بخصوص در هندسه قوي باشد چون براي آموزش فن و تکنیک معماري باید دروسی مثل هندسه کاربردي، هندسه مناظر و مرایا و ریاضیات و آمار را مطالعه کرد.

موقعیت شغلی در ایران :
با توجه به این که در سطح کارشناسی به جنبه هاي فنی معماري توجه بیشتري میشود، در نتیجه فارغ التحصیل این رشته میتواند به ساختمان سازي)طراحی فنی ساختمانهاي مختلف( بپردازد اما فارغ التحصیل کارشناسی ارشد چون جنبه هاي هنري معماري را آموزش دیده است ، بیشتر به هنر معماري میپردازد. مهندس معمار علاوه بر طراحی بناها میتواند به طراحی و ساخت ماکت و طراحی معماري داخلی بپردازد یا به عنوان ناظر ساخت فعالیت کند. در ضمن فارغ التحصیل معماري آمادگی کار در رشتههاي مرتبط با معماري مثل طراحی صحنه یا طراحی صنعتی را نیز دارد.


دروس پایه:
هندسه کاربردي، کارگاه مصالح و ساخت، درك و بیان محیط، بیان معماري، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، انسان، طبیعت، معماري، مقدمات طراحی معماري.
دروس اصلی :
مبانی نظري معماري، آشنایی با معماري جهان، برداشت از بناهاي تاریخی، آشنایی با معماري معاصر، نقشه برداري، تنظیم شرایط محیطی، تأسیسات الکتریکی(نور و صدا)، تأسیسات مکانیکی، مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي، سازه هاي بتنی، ایستایی، متره و برآورد، مدیریت و تشکیلات کارگاه، مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا، طرح معماري.
دروس تخصصی:
آشنایی با مبانی برنامهریزي کالبدي، تحلیل فضاهاي شهري، آشنایی با مرمت ابنیه، طرح معماري، طراحی فنی، طرح نهایی.

نظرات شرکت کنندگان رویداد