مجله الکترونیکی

60 درصد از بیماريها در کنار دارو درمانی یا پس از دارودرمانی به فیزیوتراپی نیاز است. براي مثال در بیماري هاي عصبی مثل سکته هاي مغزي یا ضربه هاي مغزي، شکستگیها، بیماريهاي قلبی، بیماريهاي ریوي، بیماريهاي زنان و زایمان و نازایی، انواع جراحیهاي داخلی و برخی از بیماريهاي اطفال به فیزیوتراپی نیاز است. به عبارت دیگر در کل بیماريهاي اسکلتی و اکثر بیماريهاي عصبی و عضلانی فیزیوتراپی مورد استفاده قرار میگیرد.

توانایی هاي لازم :
یک دانشجوي رشته فیزیوتراپی باید صبر و حوصله بسیاري داشته باشد چون در نهایت باید با بیماران مختلفی از جمله افرادي که دچار سکته مغزي یا ضایعه مغزي شده اند و یا عقب ماندگی ذهنی دارند، کار کند و در اغلب مواقع نیز نتیجه کارش به تدریج ظاهر میشود. از سوي دیگر چون دانشجوي این رشته با دستگاههاي الکتریکی متنوعی کار میکند، باید در درس فیزیک قوي بوده و همچنین به دلیل این که با بدن انسان به عنوان یک موجود زنده سروکار دارد، باید به درس زیست شناسی علاقه مند باشد.

موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر فارغ التحصیل فیزیوتراپی علاوه بر استخدام در مراکز دولتی میتواند بعد از گذراندن دوران طرح و همچنین به دست آوردن سابقه کار لازم (6 سال سابقه کار براي فعالیت در مراکز استانها و 3سال سابقه کار براي فعالیت در شهرستانها) اقدام به تأسیس کلینیک خصوصی فیزیوتراپی کند. علاوه بر کار در کلنیک خصوصی همچنین میتواند جذب بیمارستانها، مراکز توانبخشی و فدراسیونهاي ورزشی گردد.

دروس پایه:
فیزیک براي فیزیوتراپی، فیزیولوژي عمومی، آناتومی (سر و گردن و تنه، اندام فوقانی، اندام سطحی، اندام تحتانی) ، بافت شناسی، آسیب شناسی، استخوان شناسی، روانشناسی عمومی و معلولین، روانپزشکی ، ژنتیک ، کمکهاي اولیه، رشد روانی ـ حرکتی کودك، آناتومی اعصاب، فیزیولوژي، نورولوژي ، بیماريهاي داخلی، بیماريهاي قلب، عروق و تنفسی، روماتولوژي، جراحی عمومی، ارتوپدي ، رادیولوژي.
دروس تخصصی:
آشنایی با اصول توانبخشی و طب فیزیکی ، فیزیوتراپی (اعصاب ، بیماريهاي قلب، عروق و تنفس، روماتولوژي ، جراحی ، ارتوپدي)، کینزیولوژي و بیومکانیک، حرکت درمانی، الکترو تراپی، اندامهاي مصنوعی و وسایل کمکی، ارزشیابی و اندازهگیري ، ماساژ و اصول درمانهاي دستی، زبان تخصصی، پروژه، کارآموزي.

نظرات شرکت کنندگان رویداد