مجله الکترونیکی

فلسفه به انسان کمک میکند تا به اوج کمال نایل آید و به سعادت که از طریق نیل به عالم معقولات حاصل میشود، دست بیابد. پس فلسفه نه فقط از لحاظ فواید آن مورد توجه است بلکه فینفسه نیز مطلوب است و از آن نمیتوان صرفنظر کرد.” “ارسطو، فیلسوف مشهور یونانی”
“فلسفه ناشی از بیعقلی و عدم رشد آگاهی انسان است و اگر بشر به حدي از رشد و آگاهی رسید، نیاز به فلسفه ندارد.”” اگوست کنت، دانشمند، فیلسوف و ریاضیدان مشهور فرانسوي “
دوعبارت فوق نشانگر دو دیدگاه متفاوت درباره فلسفه است که در طی قرون متمادي وجود داشته و گاه یکی بر دیگري چیره شده است؛ یعنی همیشه در طول تاریخ عدهاي از متفکران، فلسفه را دوست داشتن خردمندي و فیلسوف را دوستـدار خردمندي معرفی کرده و عدهاي دیگر فلسفه را هنر لفاظی و بازي کردن با واژهها دانسته اند.

توانایی هاي لازم :
یکی از راههاي موفقیت در فلسفه، آشنایی اولیه با ریاضیات و مباحث ریاضی است. در واقع ریاضیات پلی مناسب براي رفتن به طرف فلسفه است. علاقه مندي به فلسفه نیز یکی دیگر از عوامل موفقیت در این رشته است. آشنایی کامل به زبان انگلیسی براي دانشجویان فلسفه غرب و آشنایی به زبان عربی براي دانشجویان فلسفه اسلامی ضروري است.

موقعیت شغلی در ایران :
فارغ التحصیل فلسفه از نظر شغلی یا باید به عنوان استاد و معلم فلسفه به تدریس فلسفه بپردازد یا در مراکز پژوهشی مثل دایره المعارفها و پژوهشگاه علوم انسانی فعالیت کند که البته در چنین مراکزي بیشتر فارغ التحصیلان
فوق لیسانس و دکتراي فلسفه فعالیت دارند و یک لیسانس فلسفه در صورتی که فعال و علاقه مند باشد، میتواند به عنوان دستیار پژوهشگر در بعضی از این مراکز مشغول به کار گردد.

دروس اصلی و تخصصی:
منطق قدیم، منطق جدید، منتخب متون کلامی و فلسفی، تاریخ فلسفه اسلامی، علم کلام، فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق در تفکر غربی، اخلاق در تفکر اسلامی، عرفان نظري، تاریخ فلسفه یونان، تاریخ فلسفه قرون وسطی تا رنسانس، تاریخ فلسفه از “بیکن” تا “هیوم”، تاریخ فلسفه از “کانت” تا نیمه دوم قرن نوزدهم، تاریخ فلسفه جدید و معاصر، فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن بیستم، متون فلسفی به زبان خارجی، متون فلسفی به زبان عربی ، متافیزیک در غرب، فلسفه علوم.

نظرات شرکت کنندگان رویداد