مجله الکترونیکی

علوم کامپیوتر پل ارتباطی دانش کامپیوتر و ریاضی است و مهمترین هدف آن دستیابی به بهترین الگوریتمهاي موجود(روشهاي حل مسأله) در کمترین زمان و با کمترین خطا و بیشترین دقت است .به عبارت دیگر هدف این رشته تربیت گروهی متخصص کامپیوتر است که با دید ریاضیتر و منطقی تر به حل مسائل مطرح شده در علوم کامپیوتر یا ریاضی بپردازند .این رشته در مقطع کارشناسی داراي 4گرایش محاسبات علمی، نظریه الگوریتم ها، سخت افزار و سیستم هاي اطلاعاتی است.

توانایی هاي لازم:
تسلط و علاقه به ریاضیات شرط اول موفقیت در رشته علوم کامپیوتر است و دانشجوي این رشته باید بتواند با استدلال ریاضی با مسائل برخورد نماید. در ضمن باید اطلاعات عمومی خوبی داشته و حتی پس از فارغ التحصیلی به مطالعه و تحقیق پشت نکند چون در طی تحصیل تنها اطلاعات پایهاي و کلی را فرا میگیرد و براي حضور در بازار کار باید خود تلاش کند و اهل مطالعه و تحقیق باشد.


موقعیت شغلی در ایران:
موقعیت هاي شغلی فارغ التحصیل علوم کامپیوتر شباهت بسیاري با مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارد اما در کل نقش فارغ التحصیل این رشته به عنوان مدیر و هماهنگ کننده بسیار مهم و قابل توجه است. فردي که مسؤول انتخاب راهحل مسائل و حل آنها همچنین تقسیم الگوریتم ها در بین مهندسین نرم افزار و در انتها جمع کردن قسمت هاي توزیع شده میباشد.

دروس اصلی و تخصصی مشترك در گرایشهاي مختلف علوم کامپیوتر:
ریاضی عمومی، فیزیک پایه، آمار و احتمال، اصول کامپیوتر، اصول سیستم هاي کامپیوتري، جبر خطی عددي، ریاضیات گسسته، آنالیز عددي، ساختمان دادهها و الگوریتم ها، نظریه اتوماتا و زبانها، کامپایلر، نظریه محاسبات، اصول طراحی نرم افزار، منطق، ذخیره و بازیابی اطلاعات، پایگاه دادهها، اصول سیستم هاي عامل، شبیه سازي کامپیوتري، زبانهاي برنامه سازي، اصول مدیریت، مبانی اقتصاد.
دروس تخصصی گرایش محاسبات علمی:
برنامه ریزي خطی، برنامه ریزي غیرخطی، نرم افزار ریاضی، آنالیز عددي، طراحی هندسی کامپیوتري.
دروس تخصصی گرایش نظریه الگوریتمها:
برنامه ریزي پویا، نظریه گراف، بهینه سازي ترکیبی و آنالیز شبکهها، نظریه کدگذاري، سیستمهاي صفی و مدلهاي کارآیی.
دروس تخصصی گرایش سخت افزار:
مدارهاي منطقی، معماري کامپیوتر، ریزپردازنده.
دروس تخصصی گرایش سیستم هاي اطلاعاتی:
تحلیل و طراحی سیستمهاي اطلاعاتی، متدولوژي ساخت سیستمهاي اطلاعاتی، مدیریت پروژههاي نرم افزاري، سیستمهاي اطلاعاتی مدیریت.

نظرات شرکت کنندگان رویداد