مجله الکترونیکی

علوم آزمایشگاهی از جمله رشته هایی است که در بهداشت و کاهش هزینه هاي درمانی بسیار مؤثر است. زیرا فارغ التحصیل این رشته در مقطع کاردانی با نمونه برداري مدفوع، ادرار و خون و آماده سازي نمونه و آزمایشهاي مختلف بیوشیمی و هماتولوژي میتواند پزشک را در انتخاب بهترین راه درمان و مقابله با بیماري راهنمایی کند. فارغ التحصیل کارشناسی این رشته نیز میتواند آزمایشهاي تخصصی هورمون شناسی یا ایمونولوژي را انجام دهد و مسؤول بخش هاي مختلف یک آزمایشگاه تشخیص طبی مانند بخش نمونه برداري، انگل شناسی و ادرار، هورمون شناسی، ایمونولوژي و… شود و بر نحوه کار و آزمایشهاي کاردان علوم آزمایشگاهی نظارت کرده و کار او را تأیید نماید.

توانایی هاي لازم :
رشته علوم آزمایشگاهی به ویژه در مقطع کاردانی یک رشته عملی است و جوانانی که علاقه مند به کار عملی هستند و نسبت به بو یا آزمایش با ادرار و مدفوع حساس نیستند، در این رشته موفق میشوند. در ضمن لازم است که دانشجو به دروس شیمی و زیست شناسی علاقه مند باشد. گفتنی است که رشته علوم آزمایشگاهی در کشور ما تا مقطع دکترا به صورت ناپیوسته دانشجو میپذیرد.


موقعیت شغلی در ایران :
رشته علوم آزمایشگاهی از جمله رشته هایی است که بازار کار نسبتاً خوبی دارد. زیرا امروزه جامعه ما به امر بهداشت و سلامتی پی برده است و بی شک بدون استفاده از آزمایشگاههاي تشخیص طبی حفظ سلامت جامعه و جلوگیري از شیوع بیماريهاي عفونی و آلرژيه ا یا مبارزه با بیماريهاي ژنتیکی امکانپذیر نیست.

دروس پایه:
فیزیک عمومی، فیزیک کاربردي، شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژي، زیست شناسی، آناتومی.


دروس تخصصی:
مقدمات علوم آزمایشگاهی، شیمی و میکروبیولوژي مواد غذایی، زبان تخصصی، انگل و حشره شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، ایمنی و سرم شناسی، باکتري شناسی پزشکی، خون شناسی، بانک خون، بیوشیمی بالینی، بافت شناسی، آسیب شناسی پزشکی، کارآموزي.

نظرات شرکت کنندگان رویداد