مجله الکترونیکی

رشته طراحی پارچه و لباس یک رشته هنري کاربردي است که داراي سه گرایش طراحی لباس، طراحی چاپ پارچه و طراحی بافت پارچه میباشد.

گرایش طراحی لباس:
این گرایش داراي دو شاخه اصلی تک دوزي یا مزون و صنعت است که شاخه تکدوزي به طراحی و دوخت لباس براي افراد مختلف میپردازد و شاخه صنعت که کاربردي تر است به بخشهاي مختلفی تقسیم میشود که از آن جمله میتوان به بخش هاي پارچه جین، پیراهن بچه، پیراهن زنانه، لباس مردانه و… اشاره کرد. به گفته دیگر گرایش طراحی لباس به آموزش طراحی کاربردي و طراحی مـُد میپردازد که در این میان طراحی کاربردي شامل طراحی لباس مشاغل و گروه هاي مختلف جامعه مثل ورزشکاران، قواي سه گانه ارتش و مواردي از این قبیل میشود و طراحی مد نیز جنبه فانتزي دارد؛ در این بخش، طراح با کار خود، خلاقیتش را نشان میدهد تا افراد دیگر از این طرح جدید ایده بگیرند و کارهاي تازهاي را به بازار عرضه کنند.

دروس مشترك در گرایشهاي مختلف طراحی پارچه و لباس:
مبانی هنرهاي تجسمی، کارگاه طراحی پایه، کارگاه عکاسی پایه، هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با هنر در تاریخ ، آشنایی با هنرهاي سنتی ایران، هندسه نقوش در صنایع دستی ایران، خوشنویسی و طراحی حروف، آشنایی با پارچه و لباس هاي سنتی ایران، پارچه شناسی، کارگاه طراحی بافت مقدماتی، کارگاه طراحی چاپ مقدماتی، کارگاه طراحی لباس مقدماتی، آشنایی با رشته هاي هنري معاصر، انسان، طبیعت و طراحی.
دروس تخصصی گرایش طراحی لباس:
تاریخ لباس در ایران و جهان، کارگاه طراحی تخصصی، کارگاه دوخت ، کارگاه طرح و تهیه الگو، کارگاه طراحی لباس، انسان، طبیعت و طراحی، تحقیق (طراحی لباس)، طرح و رساله نهایی.


گرایش طراحی چاپ پارچه:
در طراحی چاپ پارچه، دانشجویان آموزش میبینند که چگونه براي پارچه هاي بافته شده طرح بدهند. در طراحی چاپ پارچه، از لحاظ رنگ بندي، طراحی با راپورت بندي روبرو است. و منظور از راپورت بندي این است که طراح، طرح را بر روي پارچه به گونه اي تکرار کند که این تکرار چشم آزار نباشد، یعنی طراح با توجه به نوع، تراکم تار و پود، رنگ و میزان پذیرش رنگ یا آبی که در پارچه وجود دارد و همچنین نوع چاپ پارچه که میتواند چاپ روتاري، سیلک، غلطکی یا چاپ هاي مدرن باشد؛ طرح خود را ارائه میدهد.
دروس تخصصی گرایش چاپ پارچه:
پارچه شناسی تخصصی، تاریخ پارچه و نساجی، کارگاه رنگرزي، تحول صنایع دستی در دنیا، کارگاه طراحی چاپ، تحقیق (چاپ پارچه)، طرح و رساله نهایی.

گرایش طراحی بافت پارچه:
گرایش بافت پارچه به طراحی و نفش بندي پارچه میپردازد. به عبارت دیگر دانشجویان این رشته با طراحی بافت پارچه هایی که ساختمان آنها از تاروپود تشکیل شده، آشنا میشوند. دانشجوي طراحی بافت پارچه با تاروپود پارچه بازي میکند تا طرح جدیدي ارائه دهد و در این راستا لازم است که با انواع بافت پارچه آشنا باشد تا بتواند با توجه به نوع کاربرد، طرح مورد نظرش را ارائه دهد.
دروس تخصصی گرایش بافت پارچه:
پارچه شناسی تخصصی، تاریخ پارچه و نساجی، کارگاه رنگرزي، تحول صنایع دستی در دنیا، کارگاه طراحی بافت، تحقیق (بافت پارچه) ، طرح و رساله نهایی.


تواناییهاي لازم :
یک دانشجوي طراحی پارچه و لباس باید هنرهاي تجسمی را بشناسد و داراي خلاقیت و دید هنري باشد. داوطلبان باید بدانند که رشته طراحی پارچه و لباس، یک رشته کاربردي است؛ یعنی هدف این رشته طراحی اصولی پارچه و لباس با حفظ خلاقیت هنري است و در نهایت باید محصول هنرمند، به صورت تولید انبوه وارد بازار شود. به همین خاطر هنرمندانی که فقط براي حس خودشان طراحی میکنند، در این رشته موفق نمیشوند و بهتر است رشته نقاشی را انتخاب کنند.
موقعیت شغلی در ایران :
امروزه صاحبان صنایع متوجه شدهاند که باید اصول علمی طراحی و رنگ بندي را رعایت کنند تا کارشان توان رقابت در بازار را داشته باشد. براي مثال شرکتهاي خودروسازي به دنبال الگوساز و طراح بافت پارچه براي روکش صندلی خودرو هستند. بازار کار طراحی لباس نیز بسیار خوب است و حتی اگر فارغ التحصیل این گرایش جذب سازمانها و مراکز خصوصی و دولتی نشود، میتواند با سرمایهاي اندك براي خود، کار کند.

نظرات شرکت کنندگان رویداد