مجله الکترونیکی

آیا باید محصولات زیبا را در موزه ها و نمایشگاه ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه گوشه آن جلوهگر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه دوم شکل گرفته است. البته نباید تصور کرد که رشته طراحی صنعتی فقط به زیبایی محصولات می اندیشد بلکه این رشته معتقد است که در ساخت محصولات مورد استفاده بشر باید از لطافت، زیبایی و ظرافت هنر و همچنین فناوري و کارآیی علم بهره گرفت تا بتوان زندگی زیباتر و راحتتري
داشت؛ یعنی طراحان صنعتی توسعه دهنده و تکامل بخش محصولاتی هستند که ما هر روزه از آنها استفاده میکنیم.
این رشته که شالودهاي از علم، صنعت و هنر است؛ به طراحی تمامی محصولات میپردازد؛ یعنی کلیه لوازم، تجهیزات و محصولاتی که مورد استفاده انسان است، از لوازم آشپزخانه گرفته تا محصولات بسیار پیچیده مثل سیستمهاي کامپیوتري را طراحی میکند.


توانایی هاي لازم :
در رشته طراحی صنعتی، خلاقیت حرف اول را میزند و دانشجوي این رشته باید توانایی نوآوري و تفکر خلاق را داشته باشد؛ یعنی هم هنر و هم صنعت را درك کرده و هم قدرت مدیریت داشته باشد و علاوه بر موارد فوق تا حدودي با مباحث کاربردي علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، هندسه و زیست شناسی آشنا باشد. دانشجوي این رشته باید نگاه خود را به اطراف و اشیاء دقیقتر کند و پیوسته نیازهاي فردي و اجتماعی افراد را در ذهن خود مرور نماید.

موقعیت شغلی در ایران :
متأسفانه در کشور ما تکنولوژي تولید پایین است و ما تولیدات محدودي داریم و %99همین تولیدات محدود نیز کپی از تولیدات خارجی است؛ یعنی کارخانه دارها براي طرح جدید سرمایه گذاري نمیکنند. براي همین فرصتهاي شغلی طراحان صنعتی بسیار محدود است. از سوي دیگر در کشور ما ارتباط نزدیکی بین صنعت و دانشگاه وجود ندارد و به همین خاطر صاحبان صنایع این رشته را نمیشناسند و حتی در بسیاري از کارخانه ها یک مهندس مکانیک، کار طراح صنعتی را انجام میدهد؛ یعنی هم طرح یک محصول و هم تولید آن برعهده مهندس مکانیک است.

درسهاي این رشته در طول تحصیل :
آشنایی با هنر در تاریخ ، مواد و روشهاي ساخت، کارگاه طراحی پایه ، مبانی هنرهاي تجسمی ، عکاسی پایه، ریاضی کاربردي ، نقشه کشی صنعتی، هندسه ، فیزیک ، شیمی کاربردي ، تاریخ طراحی صنعتی، مهندسی عوامل انسانی ، حجمسازي ، کارگاه طراحی صنعتی ، فرم و فضا، مدلسازي ، هنر و تمدن اسلامی، طراحی فنی ، طراحی به کمک کامپیوتر، ارزیابی تولیدات صنعتی، پروژه طراحی صنعتی (پروژه طراحی صنعتی در هر ترم به یک مسئله خاص مثل
بسته بندي، طراحی صنعتی در حال و آینده، مبلمان یا بیونیک میپردازد)، اقتصاد و مدیریت تولیدات صنعتی، جامعهشناسی صنعتی ، پروژه نهایی.

نظرات شرکت کنندگان رویداد