مجله الکترونیکی

هرگاه خداوند بندهاي را گرامی کند، او را در برپاي داشتن حق (در میان مردم) یاري میکند.”این کلام امیرالمؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش میکند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود.
در معرفی این علم باید گفت که هرگونه روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد شود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد.

توانایی هاي لازم :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواري نباشد اما حقوقدانشدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوي حقوق براي اینکه در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهتهاي زیادي به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است؛ یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار میگیرند یا دادگاهی که مأمور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد

موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههاي دولتی و غیردولتی وارد بازار کار میشوند، یافتن کار مناسب براي فارغ التحصیل لیسانس با دشواريهایی توأم است بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی مثل وکالت در این رشته هستند، با محدودیت هایی مواجه میشوند. اما در کل یک دانشجوي خوب و علاقهمند میتواند پس از گواهی لیسانس به شغلهاي متنوعی مثل وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقی بانکها، شهرداريها، شرکتها و وزارتخانهها و سردفتري دفاتر اسناد رسمی بپردازد.

دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.
دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی، متون حقوقی، آئین دادرسی کیفري، حقوق اساسی، حقوق جزاي عمومی، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمانهاي بین المللی، حقوق اداري، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله اثبات دعوي، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی.

نظرات شرکت کنندگان رویداد