مجله الکترونیکی

حسابداري یک “سیستم” است که در آن فرآیند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهاي مالی و صورت هاي حسابداري در شکلها و مدلهاي خاص انجام میگیرد. تا افراد ذينفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر یا مقامات مالیاتی بتوانند ازاین اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردي که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد.

توانایی هاي لازم :
رشته حسابداري از جمله رشته هایی است که از داوطلبان سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد و در آزمون هر سه گروه نیز درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته مطرح است. در واقع داشتن شم ریاضی در رشته حسابداري از اهمیت بسیاري برخوردار است. همچنین یک حسابدار باید بتواند به خوبی گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. همچنین
دانشجوي این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سروکار داشتن با اعداد و ارقام را داشته و دقیق و منظم باشد تا در جمع بندي اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد و در نهایت این که یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.

موقعیت شغلی در ایران :
فرصت هاي شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد. به همین دلیل با این که در دانشگاههاي مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاري در رشته حسابداري تحصیل میکنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک مؤسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه هاي کشور حداقل براي تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

دروس پایه:
روانشناسی عمومی، جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد، ریاضیات پایه، ریاضیات کاربردي، آمار کاربردي، مبانی کاربرد کامپیوتر، پژوهش و عملیات، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز بانکداري ، مبانی سازمان مدیریت، توسعه اقتصادي، مالیه عمومی، روش تحقیق.
دروس اصلی و تخصصی:
اصول حسابداري، حسابداري میانه، حسابداري پیشرفته، حسابداري صنعتی، حسابرسی، حسابداري مالیاتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، مدیریت مالی، مباحث جاري حسابداري ، متون حسابداري.

نظرات شرکت کنندگان رویداد