مجله الکترونیکی

علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. منابعی که کم یا محدود هستند. این علم در مراکز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه میشود. رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظري, بازرگانی, کشاورزي, پول و بانکداري, صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی, علوم تجربی و علوم انسانی میتوانند این رشته را انتخاب کنند. البته براي داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه هاي مختلف اقتصاد در مقطع کارشناسی کمتر از 30واحد درسی است و چون دانشجویان میتوانند 9واحد اختیاري خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین
شاخه هاي مختلف این رشته وجود ندارد. بویژه این که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه هاي بسیاري وجود دارد براي مثال از یازده درس اختصاصی شاخه اقتصاد پول و بانکداري , چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است.

شاخه اقتصاد نظري:
هسته اصلی تئوري هاي اقتصادي مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظري مطالعه میشود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوري دارد و تأکید آن بر روي تئوريهاي ریاضی است و دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پدیده هایی از قبیل تجارت را مطالعه میکند.
دروس تخصصی اقتصاد نظري :
اقتصاد کشاورزي, اقتصاد مدیریت, اقتصاد ریاضی, اقتصاد سنجی, تاریخ عقاید اقتصادي, برنامه ریزي اقتصادي, اقتصاد منابع .

شاخه اقتصاد بازرگانی:
اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه هاي توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید, مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران, انواع حسابرسی و اصول حسابداري آشنا میشود. همچنین با استفاده از یک سري مدلهاي تصمیم گیري و متدهاي کمی, تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه میشود، فرا میگیرد.
دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی :
اقتصاد مدیریت, روشهاي مقداري در بازرگانی, مدیریت تولید, ارزیابی طرحهاي اقتصادي, حسابداري شرکتها, حسابداري صنعتی, اصول بازاریابی, اصول
بیمه, مدیریت مالی.

شاخه اقتصاد صنعتی:
در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت, بازرگانی بین المللی, منافع و مضرات انحصار, سیاست رقابت, منافع مصرف کننده, هزینه ها و حقوق و مقررات کاري که تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است, آشنا میشوند.


دروس مشترك در همه شاخه هاي علوم اقتصادي :
زبان خارجه تخصصی, اصول سازمانی و مدیریت, حقوق تجارت, مبانی جامعه شناسی, ریاضیات, آمار, روش تحقیق, اصول حسابداري, جغرافیاي اقتصادي ایران, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, پول و بانکداري, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسلام, نظام هاي اقتصادي, تجارت بین الملل, اقتصاد توسعه, اقتصاد ایران.

دروس تخصصی اقتصاد نظري :
اقتصاد صنعتی, حسابداري شرکتها, حسابداري صنعتی, اقتصاد منابع, مدیریت تولید, ارزیابی طرحهاي اقتصادي, اقتصاد سنجی, حقوق کار و روابط صنعتی, پژوهش عملیاتی.شاخه اقتصاد پول و بانکداری دانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانکهاي داخلی و خارجی, اسناد اعتباري ارزي, سیاست هاي پولی و مالی به عنوان مهمترین سیاست هاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حسابهاي مالی آشنا میشوند.


دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري :
عملیات بانکی داخلی, عملیات بانکی خارجی, سیاستهاي پولی و مالی, بانکداري اسلامی, روشهاي مقداري در بازرگانی, سازمانهاي پولی و مالی بین المللی, حسابداري شرکتها, تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی, ارزیابی طرحهاي اقتصادي, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار, مدیریت مالی.

شاخه اقتصاد کشاورزي
دانشجویان این شاخه, اقتصادي را که به محصولات کشاورزي و زمین و زراعت باز میگردد, مطالعه میکنند. زیرا بازار محصولات کشاورزي به دلیل اینکه در بسیاري از موارد، پیوستگی تولید را ندارد همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمدهاي میگذارد, به مطالعه تخصصی و ویژهاي نیازمند است؛ یعنی کارشناس اقتصادي این بخش باید علاوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد, با مسائل کشاورزي از قبیل تولید کشاورزي و بازارهاي
محصولات کشاورزي آشنایی داشته باشد.
دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي :
اقتصاد کشاورزي, توسعه و سیاست کشاورزي, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجی, ارزیابی طرحهاي اقتصادي, بازاریابی محصولات کشاورزي, مدیریت مزرعه, جامعه شناسی روستایی, پژوهش عملیاتی.

توانایی هاي لازم :
در مقطع متوسطه, کتاب اقتصاد تنها براي دانش آموزان رشته علومانسانی ارائه شده است و چون مباحث این کتاب جنبه حفظی دارد, بسیاري از داوطلبان آزمون سراسري تصور میکنند که براي موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه هاي متعدد را حفظ کرد. در حالی که به گفته استادان و دانشجویان این رشته, دانشجوي اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوي باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد.همچنین دانشجوي اقتصاد لازم است که به مباحث اجتماعی علاقه مند بوده و الفباي جامعه شناسی, علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است.


موقعیت شغلی در ایران :
دانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطلاعات اولیه و پایه را مطالعه میکنند در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ التحصیلی به طور تخصصی و کاربردي فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتري داشته و تئوري هایی را که مطالعه میکنند, به کار نیز میگیرند. یعنی میتوانند مدلهاي اقتصادي نوشته, تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهاي تازهاي براي رفع مشکلات اقتصادي مؤسسه و سازمانهاي مختلف ارائه دهند.البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته بازار کار ندارند بلکه میتوانند در بخشهاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات, وزارت صنایع, سازمان برنامه و بودجه, بانک مرکزي و مرکز آمار فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغ التحصیلان اقتصاد در رشته تخصصی خود فعالیت نکنند, به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیلگر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادي, نگاه کارشناسان هاي نسبت به جامعه و پیرامون خود دارند و میتوانند در هر شغلی موفق و کارآمد باشند.

نظرات شرکت کنندگان رویداد