مجله الکترونیکی

گسترش مراکز بیمارستانی داراي اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد کاردان براي اداره اتاق هاي عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل است. افرادي که میتوانند درمسائل فنی، پزشکان جراح را یاري دهند. فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در اتاق عمل به جراحان کمک هاي لازم فنی را ارائه دهند. همچنین این دسته از متخصصان میتوانند وسائل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند.

دروس اصلی و تخصصی:
تکنیک اتاق عمل عمومی، فن پرستاري، فیزیولوژي، تشریح، شیمی آلی و بیوشیمی، بهداشت فردي و همگانی، انگل شناسی و میکروب شناسی، داروشناسی عمومی و تخصصی، جراحی عمومی و تخصصی، اصطلاحات پزشکی و اصطلاحات رایج در اتاق عمل، کارآموزي عمومی، جراحی زنان و زایمان، بیماري هاي داخلی، آسیب شناسی، فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل، خون شناسی و انتقال خون، بیهوشی، روشهاي احیاء قلبی و ریوي، روان شناسی، کارآموزي در عرصه.

نظرات شرکت کنندگان رویداد