مجله الکترونیکی

دامپزشکی علم شناخت بیماري هاي دامی اعم از بیماريهاي مشترك بین انسان و حیوان یا بیماريهاي خاص دام، پیشگیري از بیماريها، معالجه بیماريها و همچنین علم تغذیه انسان و دام است. در نشریه سازمان بهداشت جهانی آمده است “هدف نهایی دامپزشکی درمان حیوانات نیست بلکه دقیقاً تأمین مواد غذایی و بهداشت انسان میباشد.”

توانایی هاي لازم :
یک دامپزشک باید به زیست شناسی علاقه مند بوده، به زبان انگلیسی تسلط داشته و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته باشد. چون بیمار او نمیتواند درد خود را بیان کند و دامپزشک باید خود موفق به شناخت بیماري گردد. بدون شک دانشجوي این رشته باید از سلامت جسمانی نیز برخوردار باشد اما قدرت بدنی در همه بخشهاي دامپزشکی مطرح نیست.

موقعیت شغلی در ایران :
فارغ التحصیلان دامپزشکی میتوانند در مراکز مختلفی از جمله سازمان دامپزشکی، مؤسسه تحقیقات و تولید واکسن رازي ، شرکتهاي تولید دارو و فرآورده هاي دامی، شرکتهاي تولید مواد غذایی با فرآوردههاي دامی، واحدهاي دامپروري دولتی و خصوصی و آزمایشگاههاي تشخیص بیماريهاي دامی و بیماريهاي انسانی فعالیت کنند یا خود بري معالجه حیوانات اهلی کلینیک دامپزشکی تأسیس کنند.

دروس پایه:
فیزیک پزشکی، بیوشیمی، فیزیولوژي، ژنتیک حیوانی، جانورشناسی عمومی، آمار حیاتی.
دروس اصلی:
اصول همه گیرشناسی، اصول تغذیه دام، تغذیه اختصاصی دام، تغذیه اختصاصی طیور، آسیب شناسی عمومی، آسیب شناسی اختصاصی، باکتري شناسی عمومی، باکتري شناسی اختصاصی و بیماريهاي باکتریایی، کالبدشناسی پایه، کالبدشناسی مقایسهاي، انگلشناسی و بیماريهاي انگلی، قارچ شناسی و بیماريهاي قارچی، ویروس شناسی و بیماريهاي ویروسی، ایمن شناسی و سرم شناسی، سم شناسی، فارماکولوژي، ماهی شناسی عمومی، جنین شناسی نظري،
اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام، بهداشت و پرورش دام، بهداشت و پرورش طیور، تکثیر و پرورش ماهی، پرورش و بیماريهاي زنبور عسل، اصول اصلاح نژاد دام، اصول هوشبري نظري، اصول کالبدگشایی و نمونه برداري، اصول معاینه دام.
دروس تخصصی:
بیماري هاي اندام هاي حرکتی، بیماري هاي متابولیک دام ، بیماريهاي درونی دامهاي بزرگ ، بیماري هاي درونی دام هاي کوچک ، بیماري هاي تولیدمثل دام، بیماريهاي طیور، بیماريهاي ماهی، بیماريهاي مشترك انسان و دام، رادیولوژي دامپزشکی، جراحی عمومی دامهاي بزرگ، جراحی عمومی دامهاي کوچک، مسمومیت هاي دام، مامایی دامپزشکی، کلینیکال پاتولوژي، بهداشت و صنایع شیر، کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی، صنایع مواد غذایی با منشاء دامی نظری،زبان تخصصی.
دروس بالینی :
عملیات درمانگاهی دامهاي بزرگ، عملیات درمانگاهی دامهاي کوچک، عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات درمانگاهی طیور، کارآموزي.

نظرات شرکت کنندگان رویداد