با سلام، دوستان آسان پلنی امروزاستاد خلجی یکی از نکته های کنکوری درس عربی رو براتون تشریح میکنه. نون وقایه. خب این مبحث توی کنکور یک سوال رو به خودش اختصاص میده. پس همراه شو تا نکته اش رو یاد بگیری:

هنگامی که یای  متکلم (ی) به فعل متصل شود میان آنها نون مکسوره ( نِ) قرار می گیرد  مانند:

  تبِعنی ـ  یجعلنی – فاتبعونی ـ لم یشاهدونی لاتضرِبنی یأمرنی – لا تخزِنی

نکته : ضمیر « ی»  بعد از نون وقایه در افعال ، اعراب( نقش) مفعول دارد .

مثال تشخیص نون وقایه : 

لاتجعلنی ( مرا قرار نده ) : حروف اصلی آن « جعل » می باشد پس نون موجود در این فعل نهی، نون وقایه است 

أعنّی ( کمکم کن ) : عان حروف اصلی است پس نون دوم ، نون وقایه است .

یا بعد حذف نون دوم ، هنور نون دیگری داریم که جزو حروف اصلی می باشد.

( ویژه علوم انسانی ) : هم چنین نون وقایه به دو حرف جر « مِن » و «  عن » نیز متصل می شود  .مِنی عنی 

نکته : ضمیر« ی» بعد از نون وقایه ، اعراب ( نقش) مجرور به حرف جر دارد

تست: عین ما لیس فیه نون الوقایه ؟ 

1) اختی الکریمه أحسنی الی الفقراء

2) ربی خلقنی من الطین  

3) هم إنتخبونی لهذه المباراه  

4) الله قدأعطانی نعماً کثیره

پاسخ گزینه 1 پاسخ صحیح است چون در فعل أحسِنی ، « حسن » و در گزینه 2 خلق ، در گزینه 3 نخب و در گزینه 4 عطی ، حروف اصلی هستند.

مدرس: استاد خلجی

نظرات شرکت کنندگان رویداد